Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mentorprogrammi lühikokkuvõte teemade ja küsimuste kaupa

I etapp – Eesmärk

1. Eesmärkide püstitamine ja eesmärgistatud muutuste protsessi juhtimine.

2. Õppekava rõhuasetuste täpsustamine ja vahendite valimine.

3. Ennetusmehhanismi olemuse mõistmine ning tulemuse ja tagajärje eristamine.

4. Edu olemuse mõtestamine.

o Millised on minu peamised rollid igapäevaelus?

o Mis on minu peamine eesmärk igas rollis?

o Milliseid muutusi soovin oma ellu?

o Miks ma neid muutusi soovin ja kui kiiresti?

o Milliseid teadmisi ja oskusi pean lähiajal juurde õppima? Miks? Kuidas? Kelle abiga?

o Milliste väärtuste järgimine eesmärgile viib?

o Mis sõltub otseselt minust – siin ja praegu?

o Mida teha asjadega, mis minust ei sõltu?

II etapp – Süsteemne tervik

1. Süsteemse terviku mõistmine ja selle kujunemise eelduste loomine.

2. Vaatenurga kujundamine ja soovitud muutuste genereerimine.

3. Keskendumine endast sõltuvale.

4. Vabadus kui isereguleeruva süsteemi kujunemise peamine eeldus.

o Mida tähendavad mulle haritus ja haridus?

o Kui tähtis (1-10) on mulle olla haritud?

o Mida ma selle nimel iga päev konkreetselt teen?

o Mida tähendab mulle vabadus?

o Kellest ja millest sõltub minu vabadus? Miks?

o Mille poolest erinevad konsensus ja kompromiss?

o Mida, kus ja kuidas teen, kui olen täitsa vaba?

o Millist reaalsust soovin endale luua? Kuidas?

III etapp – Aja teadlik kasutamine

1. Aja parema kasutamise aluspõhimõtted.

2. Tööalaste tegevuste liigitamine.

3. Tööväline aeg süsteemse terviku osana.

4. Senise ajakasutuse kaardistamine.

5. Selgete piiride seadmine töö- ja eraelu vahele.

6. Prioriteetide seadmine ja nende fookuses hoidmine teiste abiga.

o Mida ja mis ajaks soovin saavutada?

o Kuidas tegevused tähtsuse järjekorda seada?

o Kuidas tagada vaimse ja füüsilise pingutuse kooskõla? Kelle abi vajan ja kui tihti?

o Milliseid detaile ja miks planeerimise juures unustada ei tohi?

o Mille tegematajätmine täna tekitab kaose?

o Millega ma täna tegelen liiga vähe, kuigi sellest sõltub otseselt minu elu kvaliteet?

o Millele ja miks peaksin õppima „EI“ ütlema?

IV etapp – Suhted
1. Suhtumine ning suhete loomine, hoidmine ja lõpetamine.
2. Inimeste eristamine inim-, temperamendi- ja andetüübi alusel ning käitumise järgi.
3. Sarnasuse ja erinevuse väärtustamine.
4. Emotsioonide mõistmine ja suunamine.
5. Ei ütlemine ja piiride seadmine.
o Millised suhted on minu elus täna kõige tähtsamad? Miks just need?

o Kui palju ma neisse suhetesse täna panustan?
o Milline inimtüüp mulle kõige lähedasem tundub?
o Milline temperamendi- ja andetüüp ma olla võin?
o Milline käitumuslik mudel mulle enim sobib?
o Mida võiksin enda kohta veel täpsemalt teada?
o Milliste loomulike emotsioonide haldamine mulle kõige keerulisem tundub? Miks?

V etapp – Jagatud arusaam

1. Jagatud arusaama kujunemise eeldused.

2. Inimese areng kui põhiprotsess

3. Aitamine kui juhtimisprotsessi põhikomponent.

4. Arengu olemus ja eeldused.

5. Usalduse ja eneseusu kujunemise eeldused.

6. Valikusituatsioon ja vastutuse kujunemine.

o Mis mind keerulises olukorras enim rahustab?

o Kui hea (1-10) kuulaja ma enda arvates olen?

o Kui hea (1-10) arengukeskkond mul tööl on?

o Kui palju (1-10) on minu töös loomingut?

o Mida saan teha, et loomingulisust oleks rohkem?

o Kui palju mina igapäevaselt eneseusku külvan?

o Kellele peaksin jagama rohkem?

o Kui palju saan oma tööd puudutavate otsuste juures kaasa rääkida? Miks peaksin rohkem?

VI etapp – Väärtused

1. Eestlaste väärtushinnangud rahvusvahelise uuringu valguses.

2. Aristotelese õpetus õnnelikust eluviisist.

3. Ühiste, eesmärgini aitavate põhiväärtuste leidmine ja hoidmine.

4. Hindamiskriteeriumite määratlemine.

5. Väärtustepõhine protsesside juhtimine.

o Mis on mulle elus kõige olulisem? Miks?

o Kuidas see kajastub minu igapäevases töös?

o Kellelt võtan ma oma igapäevases töös (väärtuse loomise protsessis) vastutuse üle ehk kellest sõltub otseselt minu töö kvaliteet?

o Kelle töö kvaliteet sõltub otseselt minust?

o Millised on meie ühised väärtused nende inimestega, kellega vastutust jagame?

o Mille järgi hindame rahulolu tööprotsessis?

VII etapp – Kriis

1. Kriisi tähendus ja tunnuste loetelu.

2. Kohanemine ja kohandamine.

3. Psühhopaatia ja nartsissism.

4. Juhi roll kriisiolukordade lahendamisel.

5. Õige ja vale kui filosoofilise tähenduste kujunemine ja nende eristamine praktikas.

o Millal olin viimati kriisiolukorras? Miks?

o Milles see kriis seisnes ja millest tingitud oli?

o Kui hea (1-10) kohaneja ma olen?

o Kui hea (1-10) kohandaja ma olen?

o Kui palju (1-8 R. Hare) on minus psühhopaati?

o Mille alusel eristan oma igapäevases ja tööelus õige ja vale? Miks just nii?

o Kui tihti ja kuidas täpsemalt avardan oma mugavustsooni?

VIII etapp – Tervis

1. Tervise olemus ja selle kujunemise eeldused.

2. Keha kui liiklusvahend.

3. Energiaallikad – hingamine, joomine ja söömine.

4. Kehamassi indeks ja toiduainete kombineerimine.

5. Puhastumine ja uni.

o Mida tähendab tervis?

o Kui hea (1-10) on minu tervislik seisund praegu? Miks just selline?

o Mis mõjutavad minu tervist kõige rohkem? Kuidas?

o Millised protsessid ja kuidas toimuvad kehas raku tasandil?

o Mis ja kui palju mõjutab meie eluviisi?

o Mis on kehamassi indeks ja kuidas seda rakendada?

o Milliste toiduainete kombineerimine on tervislik?

o Kuidas oma organismi puhastada?

IX etapp – Motivatsioon

1. Motivatsiooni tähenduse kujunemine.

2. Hirm ja huvi peamiste motivaatoritena.

3. Motivatsiooni leidmine ja hoidmine.

4. Motiveeriva tööalase arengukeskkonna loomine.

5. Uued, kaasaegsed valikud väärt elu kujundamisel.

o Miks ma töötan just siin?

o Mida me teema ja miks? Kellele seda vaja on?

o Kui palju (1-10) ma usun sellesse, mida me teeme? Miks?

o Kas mul on hea isiklik põhjus pingutamiseks?

o Milline see põhjus on või olla võiks?

o Mida ma kardan kõige rohkem? Miks 5x?

o Mis loob ja hoiab minu huvi?
o Kes ma soovin olla teiste inimeste suhtes?

Leave a comment

0.0/5